„МБАЛ

Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат

Профил на купувача


Съгласно Закона за обществените поръчки "Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.
Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка в „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат - публикувани на 25.03.2016 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader

Текущи обществени поръчки 2019 г.

„МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат възлага обществена поръчка /публично състезание/ с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат”

Решение Версия за WinZip
Обявление за обществена поръчка Версия за WinZip
Документация за участие в публичното състезание Версия за Adobe Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Adobe Reader
Техническа спецификация Версия за Adobe Reader
Образци Версия за WinZip
ЕЕДОП Версия за WinZip
Проектодоговор Версия за Adobe Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Публикувано на 04.09.2019 г., 15:00 ч.
Протокол №1 / 26.09.2019 г., публикуван на 02.10.2019 г., 12:00 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол №2 / 01.10.2019 г., публикуван на 02.10.2019 г., 12:00 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, публикуван на 02.10.2019 г., 12:00 ч. Версия за Adobe Reader
Решение №248 / 02.10.2019 г., публикувано на 02.10.2019 г., 12:00 ч. Версия за Adobe Reader
Договор №1 / 21.10.2019 г., публикуван на 29.10.2019 г., 16:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 29.10.2019 г., 16:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 1 / 21.10.2019 г., публикувано на 26.10.2020 г., 10:27 ч. Версия за Adobe Reader
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №931715 / 04.09.2019 г., ID № 01138-2019-0001

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 01.10.2019 г. от 10:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №12, „МБАЛ - Кубрат” ЕООД, Администрация, ет. 1.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 26.09.2019 г., 14:03 ч.

Архив на обществени поръчки 2018 г.

„МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат възлага обществена поръчка /публично състезание/ с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат”

Решение Версия за WinZip
Обявление за обществена поръчка Версия за WinZip
Документация за участие в публичното състезание Версия за Adobe Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Adobe Reader
Техническа спецификация Версия за Adobe Reader
Образци Версия за WinZip
Проектодоговор Версия за Adobe Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Публикувано на 04.07.2018 г., 11:49 ч.
Протокол №1 / 26.07.2018 г., публикуван на 02.08.2018 г., 13:06 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол №2 / 02.08.2018 г., публикуван на 02.08.2018 г., 13:06 ч. Версия за Adobe Reader
Решение №181 / 02.08.2018 г., публикувано на 02.08.2018 г., 13:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор №1 / 22.08.2018 г., публикуван на 22.08.2018 г., 14:59 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 22.08.2018 г., 14:59 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 1 / 22.08.2018 г., публикувано на 26.08.2019 г., 16:11 ч. Версия за Adobe Reader
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №855263 / 04.07.2018 г., ID № 01138-2018-0001

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 02.08.2018 г. от 10:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №12, „МБАЛ - Кубрат” ЕООД, Администрация, ет. 1.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 30.07.2018 г., 17:24 ч.

Архив на обществени поръчки 2017 г.

„МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат възлага обществена поръчка с предмет:
„Доставка на на употребяван графично скопичен ренгенов апарат, вкл. демонтаж на съществуващ, монтаж на новодоставения апарат и въвеждане в експлоатация”

Обявa Версия за WinZip
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Версия за WinZip
Технически изисквания Версия за Adobe Reader
Проектодоговор Версия за Adobe Reader
Образци Версия за WinZip
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Публикувано на 20.09.2017 г., 10:14 ч.
Протокол / 02.10.2017 г., публикуван на 03.10.2017 г., 13:47 ч. Версия за Adobe Reader

„МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат възлага обществена поръчка /публично състезание/ с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат”

Документация за участие в публичното състезание Версия за Adobe Reader
Образци Версия за WinZip
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Решение Версия за WinZip
Обявление за обществена поръчка Версия за WinZip
Публикувано на 08.06.2017 г., 11:48 ч.
Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 30.06.2017 г., 15:07 ч. Версия за WinZip
Протокол №1 / 30.06.2017 г., публикуван на 05.07.2017 г., 14:03 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол №2 / 05.07.2017 г., публикуван на 05.07.2017 г., 14:03 ч. Версия за Adobe Reader
Решение №122 / 05.07.2017 г., публикувано на 05.07.2017 г., 14:03 ч. Версия за Adobe Reader
Договор №1 / 21.07.2017 г., публикуван на 09.08.2017 г., 15:51 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 09.08.2017 г., 15:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - АОП, публикувано на 09.08.2017 г., 15:59 ч. Версия за Adobe Reader

Архив на обществени поръчки 2016 г.

„МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат”

Указания за изготвяне на оферта Версия за Adobe Reader
Описание на предмета на поръчката Версия за Adobe Reader
Образци Версия за WinZip
Приложения Версия за WinZip
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Решение
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 28.03.2016 г., 15:56 ч.
Протокол №2 / 17.05.2016 г., публикуван на 18.05.2015 г. Версия за Adobe Reader
Решение №66 / 17.05.2016 г., публикувано на 18.05.2015 г. Версия за Adobe Reader
Апликационна форма за сключен договор

Архив на обществени поръчки 2015 г.

„МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат”

Указания за изготвяне на оферта Версия за Adobe Reader
Описание на предмета на поръчката Версия за Adobe Reader
Образци Версия за WinZip
Приложения Версия за WinZip
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Публикувано на 13.12.2014 г., 08:44 ч.
Протокол №2 / 04.02.2015 г., публикуван на 04.02.2015 г. Версия за Adobe Reader
Решение №18 / 04.02.2015 г., публикувано на 04.02.2015 г. Версия за Adobe Reader
Обявление за сключен договор по ЗОП
Апликационна форма