„МБАЛ

Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат

Мисия


„Многопрофилна болница за активно лечение - Кубрат” ООД оказва специализирана медицинска помощ на пациентите от община Кубрат и съседните региони.

В болницата са обособени неврологично, вътрешно, акушеро-гинекологично, хирургично, педиатрично и физиотерапевтично отделение с напълно обновени апаратура и материално-техническа база.

Разполага с модерно обзаведени, извършващи пълен набор изследвания клинична, патологоанатомична и микробиологична лаборатории.

Изследвания в областта на образната диагностика: конвенционална рентгенография, компютърна томография и ултразвукова диагностика.

Основни структурни звена:

Стационарен блок

В стационарният блок са обособени следните отделения и сектори към тях:

1. Акушеро-гинекологично отделение – с І-во ниво на компетентност в съответствие на медицински стандарт по Акушерство и гинекология с 15 легла в т.ч. с легла за интензивни грижи:

  • структура за прием на раждащи жени;
  • акушерски стационар с родилна зала;
  • в отделението се извършва дейност и по медицинската специалност Неонатология съответстваща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неонатология”;
  • структура за патологична бременност;
  • структура гинекология;
  • операционна зала.

2. Хирургично отделение – с І ниво на компетентност с 10 легла т.ч. с легла за интензивни грижи, в съответствие с утвърдените общи медицински стандарти по „Хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургияи лицево-челюстна хирургия”.

  • операционна зала.

3. Вътрешно отделение – 28 легла т.ч. с легла за интензивни грижи - с І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Вътрешни болести”.

3а. В отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност Кардиология, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Кардиология”.

3б. В отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност Гастроентерология, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Гастроентерология”.

3в. В отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност Ендокринология, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ендокринология”.

  • кабинет за ФИД /спирометрия/;
  • кабинет функционална диагностика.

4. Неврологично отделение от 21 легла т.ч. с легла за интензивни грижи - с ІІ ниво на компетентност в съответствие на утвърдения медицински стандарт по „Нервни болести”.

5. Педиатрично отделение от 21 легла т.ч. с легла за интензивни грижи – с І ниво на компетентност с утвърдения медицински стандарт по „Педиатрия”.

  • кабинет за ФИД /спирометрия/.

6. Отделение Физикална и рахабилитационна медицина с 5 легла - с ІІ ниво на компетентност с утвърдения медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

Отделения без легла:

1. Отделение по Образна диагностика – с І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт по „Образна диагностика”

2. Патолого-анатомично отделение – в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Клинична патология”

Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Клинична лаборатория”.

2. Микробиологична лаборатория – с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Микробиология”.

Отделения за долекуване и продължително лечение или рехабилитация:

1. Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтична насоченост.